← Assessments

Benoeming

Belastingadvieskantoren laten hun medewerkers in het kader van een promotie tot (senior) manager, director of partner soms een psychologisch assessment ondergaan. Bij zo’n psychologisch assessment wordt echter geen aandacht besteed aan de vaktechnische kant van de medewerker.

Het is daarom steeds gebruikelijker dat met medewerkers die voor promotie in aanmerking komen, een vaktechnisch gesprek wordt gevoerd. Het gesprek wordt doorgaans afgenomen door twee of drie ervaren fiscalisten uit de eigen organisatie. Deze beoordeling van de vaktechnische kant van medewerkers is echter kwetsbaar om 3 redenen:

1. Het is niet goed mogelijk om langs deze weg een representatief beeld van de vaktechnische kwaliteiten van een medewerker te krijgen. De gekozen onderwerpen zijn vaak willekeurig en meestal terug te voeren op de voorkeuren van degenen die het gesprek afnemen. Het is ook niet goed mogelijk om een medewerker in een gesprek van circa één uur in de volle vaktechnische breedte te ondervragen, laat staan te beoordelen. Daarbij komt dat uiteenlopende vaktechnische vaardigheden tijdens een gesprek eigenlijk helemaal niet kunnen worden beoordeeld. Daarvoor is een open (schrijf)oefening nodig.

2. Medewerkers met sterkere communicatieve vaardigheden worden door zo’n gesprek bevoordeeld. Dat een ‘vlotte prater’ zich gemakkelijk(er) door het gesprek heen slaat, staat haaks op de objectieve kwaliteitsbeoordeling. Hiermee is overigens niet gezegd dat goede communicatieve vaardigheden niet van groot belang zijn binnen de belastingadviespraktijk. Integendeel, maar voorkomen dient te worden dat een verbaal sterke presentatie het zicht op een vakinhoudelijke beoordeling ontneemt.

3. De objectiviteit van een interne beoordeling is niet gegarandeerd. Naar de buitenwereld (cliënten, de NOB en de maatschappij als geheel) toe is dit tegenwoordig steeds slechter te verantwoorden. Belangen bij de uitkomst van het gesprek – of beelden die zich al eerder hebben gevormd van de medewerker – maken dat het gesprek niet gegarandeerd tot een objectieve uitkomst leidt. Ook vindt de beoordeling doorgaans niet plaats volgens een vaste beoordelingssystematiek. Onderlinge vergelijkingen zijn daardoor niet goed mogelijk.

Vaktechnisch assessment

Wij hebben een vaktechnisch assessment ontwikkeld aan de hand waarvan een promotiekandidaat wordt beoordeeld op vaktechnische kennis, vaardigheden en essentiële eigenschappen. Deze beoordeling is extern, systematisch en objectief. Met deze beoordeling kunnen leidinggevenden bij een benoemingsbeslissing terugvallen op een extern opgemaakt assessmentrapport waarin een representatief en objectief beeld wordt gegeven van de vaktechnische kwaliteiten van de kandidaat.

Medewerkers krijgen met ons assessment een eerlijke kans om te laten zien wat zij in de volle breedte op vaktechnisch gebied in huis hebben. Zij hebben niet het gevoel te worden ‘afgerekend’ op een gesprek van een uur over een onderwerp dat zij toevallig minder goed beheersen.

Competenties

Bij het ontwikkelen van onze assessmentmethodiek hebben wij nauwkeurig gekeken naar de vaktechnische eisen – op het punt van kennis, vaardigheden en eigenschappen – die aan belastingadviseurs in de diverse functieniveaus kunnen worden gesteld. Wij kunnen onder meer de volgende vaktechnische competenties beoordelen:

Vaktechnische kennis

 • Kennis van het materiële en formelebelastingrecht
 • Kennis op hoofdlijnen van de beroeps-regels Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Vaktechnische vaardigheden

 • Taalvaardigheid (Nederlandse taal)
 • Belastingarresten analyseren
 • Relevante feiten identificeren en afwegen
 • Belastingadvies opstellen/beoordelen
 • Feedback geven aan minder ervaren collega

Essentiële eigenschappen

 • Kritisch vermogen
 • Accuratesse
 • Creativiteit
 • Efficiëntie

Assessmentdag

De beoordeling van een kandidaat vindt plaats tijdens een assessmentdag die wordt gehouden op ons kantoor in Den Haag. Deze locatie is per auto en openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Tijdens de assessmentdag beantwoordt de kandidaat meerkeuzevragen via de computer en werkt aan een aantal open oefeningen.

Assessmentrapport

De opdrachtgever ontvangt een overzichtelijk assessmentrapport. De beoordeling van de vaktechnische competenties geschiedt op een 5-punts-schaal. In het assessmentrapport vindt een gedegen onderbouwing plaats van de diverse oordelen en de eindconclusie. Bij die eindconclusie formuleren wij ook ontwikkelpunten.

Met dit assessmentrapport heeft de werkgever een betrouwbaar en objectief instrument in handen waarmee de beslissing een medewerker in een hogere rang te benoemen, onderbouwd kan worden genomen. Bovendien maken de assessmentrapporten een onderlinge vergelijking van kandidaten voor dezelfde functie(categorie) goed mogelijk.

Onze klanten

Inmiddels hebben meerdere belastingadvieskantoren ervoor gekozen onze vaktechnische assessments als vast onderdeel op te nemen in hun benoemingstraject.