Opinies

Lubbers, Boer & Douma is hét fiscale opiniekantoor van Nederland. Wij geven een onafhankelijk oordeel over de toepassing van het Nederlandse, Europese en internationale belastingrecht (met uitzondering van de omzetbelasting). Onze cliënten zijn gerenommeerde belastingadviesorganisaties en advocatenkantoren in binnen- en buitenland. Daarnaast werken wij rechtstreeks voor bedrijven en particulieren. 

Onze fiscale opinies worden gebruikt om:

  1. risico’s in te schatten in fiscale kwesties met een substantieel belang;
  2. de strategie te bepalen om fiscale risico’s beheersbaar te maken;
  3. te dienen als ‘second opinion’ naast een door de belastingadviseur of fiscaal-advocaat uitgebracht advies;
  4. de juistheid te beoordelen van door de Belastingdienst of andere instanties, zoals de Europese Commissie, ingenomen standpunten;
  5. argumenten te inventariseren ter onderbouwing van een belastingadvies of een in bezwaar of beroep te volgen strategie;
  6. proceskansen en –risico’s in te schatten met het oog op een procedure bij de belastingrechter (beroep, hoger beroep of cassatie);
  7. standpunten te onderbouwen in internationale fiscale arbitrages of onderling overlegprocedures (functie als ‘expert witness’);
  8. te onderbouwen of fiscale risico’s moeten worden vermeld in het jaarverslag of de jaarrekening van een onderneming, dan wel of bepaalde ‘tax assets’ mogen worden opgenomen.
Met enige regelmaat spelen onze fiscale opinies door hun onafhankelijke en gezaghebbende karakter een ‘bemiddelende rol’ in vastgelopen discussies met bijvoorbeeld contractspartijen of de Belastingdienst.

Kenmerkend voor onze fiscale opinies is dat zij helder, grondig en onafhankelijk zijn. Op systematische wijze besteden wij aandacht aan relevante regelgeving, parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en literatuur. Wij hebben oog voor aspecten als bewijslastverdeling en de toepassing van leerstukken als fraus legis en herkwalificatie. Waar het belastingrecht nog niet is uitgekristalliseerd, reiken wij aan de hand van rechtsvindingsmethoden een plausibele oplossingsrichting aan. Wij schatten in wat belastingrechters zouden kunnen beslissen.

In de praktijk

Accepteren of procederen? Hoe een gedegen opinie handvatten biedt bij het afwegen van een complex schikkingsvoorstel

Soms zien onze cliënten zich gesteld voor de vraag of een door de Belastingdienst voorgesteld finaal compromis moet worden aanvaard of verworpen. Onze opinies bieden in die gevallen een verantwoorde inschatting van de proceskansen.

Voor één van onze cliënten, een maatschappelijk zeer relevante organisatie, hebben wij een schikkingsvoorstel beoordeeld met een zeer groot belang. Vanuit onze ervaring in de rechterlijke macht schreven wij een opinie waarin wij analyseerden of het voorstelde compromis recht doet aan de wederzijdse proceskansen. Met onze opinie kon de raad van bestuur verantwoord besluiten het compromis te aanvaarden.

Opinies als ‘expert witness’ in EU- en IBR-kwesties Onze expertise draagt bij aan de bewijsvoering in arbitragezaken en procedures in binnen- en buitenland

Op verzoek van een grote buitenlandse multinational met twee fiscale geschillen in Zweden schreven wij een opinie als 'expert witness'. Het Europese belastingrecht speelt in deze zaken – met een zeer groot financieel belang – de hoofdrol. We wisten te verrassen door nieuwe gezichtspunten bij te brengen. Daarnaast traden wij op als ‘expert witness’ in een commerciële arbitragezaak waarin een probleem op het gebied van EU-belastingrecht aan de orde was. Voorts treden wij op als ‘expert witness’ in een fiscale procedure in Canada en Zuid-Afrika.