Opinies

Een onafhankelijk oordeel over de toepassing van het belastingrecht

Onze cliënten zijn (zeer) grote ondernemingen en particulieren. Daarnaast opiniëren wij op verzoek van gerenommeerde belastingadviesorganisaties en advocatenkantoren in binnen- en buitenland.

Onze opinies worden onder meer gebruikt om:

  • risico’s in te schatten in fiscale kwesties met een substantieel belang
  • de strategie te bepalen om fiscale risico’s beheersbaar te maken
  • te dienen als ‘second opinion’ naast een door de belastingadviseur of fiscaal-advocaat uitgebracht advies
  • de juistheid te beoordelen van door de Belastingdienst of andere instanties, zoals de Europese Commissie, ingenomen standpunten
  • argumenten te inventariseren ter onderbouwing van een belastingadvies of een in bezwaar of beroep te volgen strategie
  • proceskansen en –risico’s in te schatten met het oog op een procedure bij de belastingrechter (beroep, hoger beroep of cassatie)
  • standpunten te onderbouwen in internationale fiscale arbitrages of onderling overlegprocedures (functie als ‘expert witness’)
  • te onderbouwen of fiscale risico’s moeten worden vermeld in het jaarverslag of de jaarrekening van een onderneming, dan wel of bepaalde ‘tax assets’ mogen worden opgenomen

Met enige regelmaat spelen onze fiscale opinies door hun onafhankelijke en gezaghebbende karakter een ‘bemiddelende rol’ in vastgelopen discussies met bijvoorbeeld contractspartijen of de Belastingdienst.

Kwaliteit

Kenmerkend voor onze fiscale opinies is dat zij helder, grondig en onafhankelijk zijn. Op systematische wijze besteden wij aandacht aan relevante regelgeving, parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en literatuur. Wij hebben oog voor aspecten als bewijslastverdeling en de toepassing van leerstukken als fraus legis en herkwalificatie. Waar het belastingrecht nog niet is uitgekristalliseerd, reiken wij aan de hand van rechtsvindingsmethoden een plausibele oplossingsrichting aan. Wij schatten in wat belastingrechters zouden kunnen beslissen.

Ook behoefte aan een heldere blik?

Neem contact met ons op
Website door JUST